Çevre Yönetim Birimi | İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Çevre Yönetim Birimi

Tanıtım

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çevre Yönetim Birimi, 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, 21.11.2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevre Denetimi Yönetmeliği” ile 16.08.2011 tarihli ve 28027 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve enson değişikliği içeren “Çevre Denetimi Yönetmeliği”nin 12. maddesi gereğince 20 yatak ve üzeri sağlık kuruluşlarında bulunması ve çevre görevlisi çalıştırmak zorunluluğuna dayanarak kurulmasına dair teklif, Üniversitemiz Senatosunun 14.06.2011 tarihli ve 34 sayılı toplantısında görüşülerek oybirliği ile kabul edilmiş ve kurulmuştur.

Çevre Yönetim Birimi, faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenleyen birimdir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) Çevre Yönetim Birimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına bağlı, Başkan, üç Çevre Görevlisi, Birim Sekreteri, Başhekimlik, Hastane Müdürlüğü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Bölüm Başkanlıkları ve Danışmanlardan oluşmaktadır (Şekil 1).

cevrenet

Görev ve Sorumlulukları

 1. CTF’nin çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek belirlenmiş faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek,
 2. CTF’nin çevre yönetimi faaliyetlerini belirlemek, yürütmek ve koordine etmek,
 3. İlgili yönetmelik hükümleri gereğince yılda iki defadan az olmamak üzere kendi iç tetkikini gerçekleştirir ve rapor hazırlar,
 4. CTF’nin çevresel konularda alınması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,
 5. Bakanlık ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri hazırlamak, gerektiğinde çevresel konular hakkında görüşme ve yazışmalar yapmak,
 6. Çevre Yönetim Birimine ulaştırılan acil günlük sorunları belirlemek, çözümüne yönelik ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını raporlamak,
 7. CTF çalışanlarına çevresel konularda eğitim verir ve özendirici faaliyetler düzenler,
 8. Hasta ve hasta yakınlarına çevre bilincini geliştirecek eğitim çalışmaları yapar,
 9. Kaynağı ne olursa olsun her türlü alımı yapılan veya yapılacak olan mal ve hizmet kapsamında Çevre Yönetim Birimi görev alanı içerisine giren konularda denetim yapar, buna ilişkin olarak satın alma esnasında (mal ve hizmet) teknik şartname hazırlama sürecinde yer alır,
 10. CTF’de hizmet alımı yolu ile hizmet veren temizlik ve yemekhane hizmetlerinin devamı aşamasında işin takibi amacıyla Çevre Yönetim Birimi çalışanlarından oluşan uzman üyeler, muayene kabul ve birim kontrol teşkilatlarında görev alırlar,
 11. Çevre Yönetim Birimi acil eylem planını CTF acil eylem planı kapsamında hazırlamak,
 12. Çevre Yönetim Birimi yukarıda sayılan tüm bu faaliyetleri oluşturduğu alt birimler aracılığıyla yürütür.
Kurul Üyeleri
 • Başkan: Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI (İÜ. Çevre Yönetim Bölümü)
 • Prof. Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU (Dekan Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN (Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD)
 • Prof. Dr. Mustafa DEMİR (Nükleer Tıp AD)
 • Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU (Biyokimya AD)
 • Prof. Dr. Pelin ÖCAL (Kadın Hastalıkları ve Doğum AD)
 • Prof. Dr. Salih Serdar ERTURAN (Göğüs Hastalıkları AD)
 • Doç. Dr. Selman DEMİRCİ (Anatomi AD)
 • Prof. Dr. Gülsüm YILMAZ (Çevre Görevlisi)
 • Yrd. Doç. Dr. Ender ÇETİN (Çevre Görevlisi)
 • Doç. Dr. Eray YURTSEVER (Çevre Görevlisi)
 • Uz. Hem. Selma KAÇAR (Hemşirelik Hizmetleri Müdürü)
 • Uzm. Ecz. Yasemin GÜLER (Eczacılık Hizmetleri Müdürü)
 • Fatma ÖZTUNA ÖZBEK (Hastane Müdür Yardımcısı)
Görev Dağılımı
Başkan Prof. Dr. Yaşar BAĞDATLI
Birim Sekreterliği Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
Çevre Görevlisi Prof. Dr. Gülsüm YILMAZ
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Yrd. Doç. Dr. Ender ÇETİN
A. Atık Yönetimi
A1-Evsel Nitelikli Atıklar
A1.1 Genel Atıklar
A1.2 Ambalaj Atıkları
Prof. Dr. Pelin ÖCAL
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Uzm. Hem. Ayşe Didem ÇAKIR
Uzm. Hem. Pınar ÖKDEMİR
Uzm. Hem. Kezban TOSUN ŞİRİN
Hem. Demet KARAKAŞ
Ercüment PUSANE
A2-Tıbbi Atıklar
A2.1 Enfeksiyöz Atıklar
A2.2 Patolojik Atıklar
A2.3 Kesici-Delici Atıklar
Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN
Yrd. Doç. Dr. Ender ÇETİN
Fatma ÖZTUNA ÖZBEK
Uzm. Hem. Nurgül TAYRAN
Hem. Fisun ERSUN
Ph.D. Serdar Mehmet ALTINKUM
A3-Tehlikeli Atıklar Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
Prof. Dr. Serdar ERTURAN
Prof. Dr. Gülsüm YILMAZ
Ph.D. Serdar Mehmet ALTINKUM
Uzm. Hem. Selma KAÇAR
Ecz. Havva Suzan BAYHAN
A4-Radyoaktif Atıklar Prof. Dr. Mustafa DEMİR
Prof. Dr. İbrahim ADALETLİ
Yrd. Doç. Dr. Songül ÇAVDAR KARAÇAM
Hem. Esra BOYOĞLU
A5-Diğer
A5.1 İnşaat Atıkları
A5.2 Bahçe Atıkları
A5.3 Mobilya Atıkları
Uzm. Dr. Ahmet ERTAÇ
Doç.Dr. Eray YURTSEVEN
Mehmet Şükrü ÇETİN
Ercüment PUSANE
B. Su Yönetimi
B1-İçme ve Kullanma Suyu
B2-Evsel Atık Sular
B3-Laboratuvar Sıvı Atıkları
Prof. Dr. Gülsüm YILMAZ
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU
Ph.D. Serdar Mehmet ALTINKUM
C. Hava Kalitesi Yönetimi
C1-İç Ortam Hava Kalitesi
Doç. Dr. Eray YURTSEVEN
Prof. Dr.Yusuf ÇİÇEK
Mehmet Şükrü ÇETİN
D. Gürültü Kirliliği ve Çevre Düzenleme
D1-Gürültü Kontrolü
D2-Park, Bahçe
D3-Otopark
Yrd. Doç. Dr. Ender ÇETİN
Doç. Dr. Suphi VEHİD
Müd. Yrd. Ercüment PUSANE
E. İnsan Kaynakları
E1-Eğitim
E2-Performans
Prof. Dr. Kerim SÖNMEZOĞLU
Prof. Dr. Serdar ERTURAN
Uzm. Hem. Selma KAÇAR
Uzm. Hem. Nurgül TAYRAN
Fatma ÖZTUNA ÖZBEK
F. Enerji Kullanımı Ercüment PUSANE
G. Çevre Yönetim Birimi Verilerinin Değerlendirilmesi Tüm birimlerin katılımıyla ve Başkanlıkça belirlenecek tarihte yapılır.
İletişim

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası, Kat: 3

Telefon: +90 (212) 414 30 00/23070-23071 – 414 30 76

Web:http://www3.istanbul.edu.tr/sakucev/Sempozyum Web Sitesi

E-posta: cevreyonetim@gmail.com

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved