Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tanıtım

Anabilim Dalında halen 14 adet öğretim üyesi ve 9 adet araştırma görevlisi (Doktora yapmakta olan veya doktorasını tamamlamış olan) akademik personel çalışmaktadır. Anabilim Dalımızda öğretim üyelerimiz danışmanlığında şimdiye kadar yaklaşık 80 adet Doktora ve Yüksek Lisans tezi tamamlanmıştır. Anabilim Dalımızda halen toplam 37 adet doktora ve yüksek lisans öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Türkçe ve İngilizce Bölümleri 1 ve 2. Dönem programındaki “Hücre, Doku ve Organ Sistemleri” Kurulunda yer alan “Tıbbi Biyoloji” ve “Temel Genetik” ile ilgili ders konularına katılmaktadır.

Ana Bilim Dalımız, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Moleküler Hücre Biyolojisi ayrıca Moleküler Biyoloji ve Genetik konularını kapsayan konularda teorik ve pratik dersler vererek katkıda bulunmaktadır.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı olarak aşağıda belirtilen araştırma konuları üzerinde zengin bir laboratuvar ağı içerisinde geniş bir yelpazede deneysel modeller ile ve kliniklere işbirliği ile çeşitli hastalıkların moleküler ve hücresel temelinin araştırılmasında çok sayıdaki bilimsel yayınları ve bilimsel etkinlikleri ile aktif bir merkez olarak çalışmaktadır.

Kanser Biyolojisi; Meme, kolon, ovaryum, mesane, akciğer, baş-boyun, beyin, tiroit kanseri, ayrıca melanom ve hematolojik kanserler olmak üzere çeşitli kanserlerde rolü olduğu düşünülen genlerde mutasyonların ve genlerin ifade analizleri araştırılmaktadır. Ayrıca Lenfoma ve Lösemideki genetik değişiklerin moleküler patolojisi, Kanser hücre soylarında mitokondriyel aktivasyon ve kanser hücre proliferasyonu üzerine etkileri çalışılmaktadır.

Sitogenetik; Kanser genetiği, Fanconi Aplastik Anemisinde kromozom kırık analizleri, Hematolojik kanserlerde kemik iliğinden kromozom incelemeleri ayrıca çeşitli genetik hastalıkların kromozom analizleri yapılmaktadır.

Sinir Bilimleri; Alzheimer hastalığı için risk faktörü olduğu düşünülen çeşitli genler ile hastalık arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır. Nöron kültürlerinde Alzheimer hastalığı ve nörodejenerasyon için in vitro modeller üzerinde çeşitli genlerin ekspresyon düzeyleri, oksidatif stres mekanizmaları ile ilişkili proteinler üzerinde çalışılmaktadır. Panik atak, epilepsi, şizofreni ve bipolar rahatsızlığı olan hastalarda bazı genlerin polimorfizmleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Moleküler Genetik; Tip II diyabetik hastalarda diyabetin genetik yatkınlığında rol alan genlerin araştırılması, Multigenik hastalıklar ve Çocukluk çağı kanserlerine yatkınlıkta, tedaviye yanıtta ve gelişen komplikasyonlarda rol oynayabilecek polimorfizmler (DNA tamir genleri), Enflamasyonla ilişkili hastalıkların patogenezi ile ilişkili genlerdeki polimorfizmler, Osteomalazi ve osteoporoz hastalarında çeşitli genlerin genotip dağılımları ve hastalıklar ile ilişkileri araştırılmaktadır.

Deneysel Diyabet; Çeşitli diyabet modellerinde diyabet patolojisinin altında yatan beta hücresinin hücresel ve moleküler temelinin aydınlatılmasında çeşitli hücresel proteinler, apoptoz ve rejenerasyon ile ilişkili proteinlerin saptanması, diyabetin çeşitli organlardaki komplikasyonlarının (nefropati, nöropati, kardiyopati, anjiyopati) moleküler patolojisi ve çeşitli tedavi modelleri araştırılmaktadır.

Apoptoz; Mitokondri DNA mutasyonlarının trombosit apoptozu ve aktivasyonu üzerine etkileri, Deneysel diyabet modellerinde beta hücre apoptozunda etkili faktörler, diyabetik nefropatide apoptozun rolü ve çeşitli tedavi modelleri, nuklear klusterin ve apoptoz arasındaki ilişki, in vitro olarak çeşitli kanser hücre soylarında biyopolimerler aracılığı ile çeşitli tedavi olasılıklarının saptanması ve olası tedavilerde etkin apoptoz yolakları araştırılmaktadır.

Kalp-damar sistemi; Deneysel hipertansiyon veya deneysel diyabet modellerinde, kardiyovasküler sistemin ve çeşitli tedavilerin etkileri üzerinde çalışmalar, Ateroskleroz ve koroner arter hastalıklarının moleküler genetiği ve biyokimyası, Miyokard enfarktlı hastalarda bazı genlerin hastalıkla ilişkileri çalışılmaktadır.

Hücresel yaşlanma; Bitkisel kaynaklı ürün özütlerinde yaşlanmaya karşı koruyucu etkilerinin araştırılması, Yaşlanmaya bağlı maküler dejenerasyonunda DNA tamir genlerindeki polimorfizmin etkileri, yaşlanmanın ve oksidatif stresin rolü çalışılmaktadır.

Tromboz ve hemostaz; Trombotik hastalıkların moleküler genetiği, endotel hücresinin işlevleri, Ateroskleroz ve koroner arter hastalıklarının moleküler genetiği ve biyokimyası üzerinde araştırmalar yapılmaktadır.

DNA tamir genleri; Hematolojik kanserlerde ve göz hastalıklarında (glokom,katarakt ve AMD) DNA tamir sistemi ile ilişkili genlerdeki polimorfik farklılıklar ve bunların hastalıklar ile olan ilişkileri, Oksidatif stres Çeşitli hastalıklarda ve yaşlılıkta glutatyon S-konjugat transportu ile ilişkili oksidatif stres ve polimorfik genler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Toksisite; Çeşitli ilaçların ve ağır metallerin çeşitli dokulardaki hücresel ve kromozomal etkileri araştırılmaktadır.

Farmakogenetik; Çeşitli hastalıklarda, ilaç detoksifikasyon sistemleri ile ilişkili genlerin (MDR-1, CYP ve GST-1) genotip dağılımları ile tedaviye cevap arasındaki ilişkiler araştırılmaktadır.

Tıbbi Biyoloji AD yakın gelecekteki hedefleri; laboratuvarlarımızın akreditasyonunu sağlayarak uluslararası projelerde yer alınması ve AR-GE faaliyetlerinin arttırılması yönünde olacaktır.

Laboratuvar ve Çalışma Olanakları

Laboratuvar ve Çalışma Olanakları

 

Moleküler Biyoloji; DNA izolasyonu ve elektroforez, PCR, RFLP analizleri yapılmaktadır.

 

Moleküler Genetik; DNA izolasyonu ve elektroforez, PCR, RFLP, SNP, SSCP, RT-PCR, Nukleotid Dizileme analizleri yapılmaktadır.

 

Sitogenetik; HR bantlama, FISH, Translokasyon, Karyotip analizleri, SCE, NOR, Kırık incelemeleri yapılmaktadır.

 

Hücre Kültürü; Lenfosit, fibroblast ve çeşitli kanser hücre hatları ile çalışılmaktadır.

 

İleri Protein Analizleri; Western blot, Spektrofotometrik ölçümler (protein ve DNA), Eliza.

 

Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı; Primer kortikal nöron kültürü, primer hippokampal nöron kültürü, primer spinalkord kültürü yapılmakta, bu kültürlere amiloid beta gibi hastalık patolojisinde etken peptidlerin ve çeşitli kimyasalların uygulanmasıyla nörodejeneratif hastalıkların hücresel modelleri oluşturulmaktadır. Ayrıca yine bu nöron kültürlerinde siRNA uygulamaları ile post-transkripsiyonel gen susturulması gerçekleştirilerek hedef genlerin fonksiyonları incelenmektedir. Bu incelemeler yapılırken qRT-PCR, RT-PCR, Western blot, Co-IP, ELISA, immünofloresan işaretlemeler ve faz kontrast mikroskopik incelemeler kullanılmaktadır. Laboratuvarın araştırma konularının temelini nörodejenerasyonda vitamin D ve vitamin D ilişkili mekanizmaların etkileri oluşturmaktadır.

 

Nörogenetik Laboratuvarı: Erken ve Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığı (EOAD, LOAD), Parkinson Hastalığı (PD), Parkinson Hastalığı Demansı (PDD), Lewy Cisimcikli Demans (LBD), Hafif Kogntif Bozukluk (MCI), Fronoto Temporal Demans (FTD), Vasküler Demans (VD), Progresif Supranükleer Felç (PSP), Kortikobazal Dejenerasyon (CBD) gösteren hastaların genetik alt yapıları vitamin D mekanizmaları açısından incelenmektedir. Alzheimer hastalarının beyin omurilik sıvılarında (BOS) amiloid beta 1-42, total tau ve fosfotau seviyeleri rutin olarak olarak takip edilmektedir. Parkinson hastalarına ait BOS örneklerinde alfasinüklein takibi yapılmaktadır. Tek nükleotid değişimleri qRT-PCR, PCR-RFLP gibi yöntemler ile saptanmaktadır. Laboratuvarın araştırma konularının temelini nörodejenerasyonda vitamin D ve vitamin D ilişkili mekanizmaların etkileri oluşturmaktadır.

 

Protein Kimyası; Spektrofotometrik ve lüminometrik ölçümler,protein jel elektroforezi yapılmaktadır.

 

Hemostaz; Trombosit agregasyon ve adezyon ölçümleri , koagulasyon ölçümleri ve Eliza uygulamaları yapılmaktadır.

 

İn situ Hibridizasyon (ISH); Doku kesitlerinde, belli mRNA ların enzimatik işaretleme yöntemleri ile gösterildiği ISH yöntemi uygulanmaktadır.

 

Mikroskopi-Rutin; Işık ve elektron mikroskopi ile ilgili rutin işlemler uygulanmaktadır.

 

FISH (Flouresan ISH); Kromozom yayma preparatlarında veya interfaz nukleuslarında, DNA üzerinde belli genlerin flouresanla işaretlenerek mikroskopik olarak gösterildiği çalışmalar yapılmaktadır.

 

Apoptoz; Apoptoz ile ilişkili çeşitli genlerin (kaspaz-3,-8, -9, Bcl-2, bax, p53, survivin, beclin, vs) ekspresyonları ve düzeyleri’nin tespiti için western blot ve immunhistokimya teknikleri, TUNEL metodu uygulanmaktadır.

 

İmmunhistokimya; Doku kesitlerine veya hücre kültürü preparatlarına Streptavidin biotin peroksidaz, PAP, APAP, immunflouresan teknikleri uygulanmaktadır.

 

Öğretim Üye ve Yardımcıları

Unvan İsim
Prof. Dr. Turgut ULUTİN
Prof. Dr. Melek ÖZTÜRK
Prof. Dr. Müjgan CENGİZ
Prof. Dr. Seniha HACIHANEFİOĞLU
Prof. Dr. Mehmet GÜVEN
Prof. Dr. Ayşe Nur BUYRU
Prof. Dr. Halide Sema BOLKENT
Prof. Dr. İlhan ONARAN
Prof. Dr. Ayhan DEVİREN
Prof.Dr. Matem TUNÇDEMİR
Doç. Dr. Ahmet ÖZAYDIN
Doç. Dr. Yelda TARKAN ARGÜDEN
Doç. Dr. Erdinç DURSUN
Doç. Dr. Duygu GEZEN AK
Doç. Dr. Fatma KAYA DAĞISTANLI
Doç.Dr. Burcu BAYOĞLU
Doç.Dr. Ayşe ÇIRAKOĞLU
Araş. Gör.Dr. Erdal İNCE
Araş. Gör.Dr. Rahiye DILHAN KURU
Arş. Gör.Dr. Onur BAYKARA
Arş. Gör. Dr. Çiğdem BAYRAM GÜREL
Arş. Gör.Dr. Seda EKİZOĞLU ERATAK

İletişim Bilgileri

Adres: İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Binası 6. ve 7. Kat

Telefon: +90 (212) 414 30 35 | +90 (212) 414 30 00 6. Kat: 21801/22207/22208 7. Kat: 21627

E-posta: ctftbiyo@istanbul.edu.tr

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi © 2018 All Rights Reserved